Aktualności

Komunikat odnośnie przypadków włośnicy

8.10.2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, w związku z podejrzeniem wystąpienia włośnicy u 6 pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, przestrzega przed spożywaniem mięsa i produktów mięsnych wyprodukowanych z dzików i świń z niewiadomego źródła.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina o obowiązku badania w kierunku włośnicy mięsa świń i dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny.
W odniesieniu do metod badania mięsa na włośnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż mięso może zostać zbadane metodą wytrawiania lub metodą badania trichinoskopowego, przy czym wskazanym jest przeprowadzanie badania metodą wytrawiania ze względu na wysoką skuteczność wykrywania larw włośni w porównaniu z metodą trichinoskopową. Ponadto w przypadku zastosowania badania metodą trichinoskopową mięsa pozyskanego na potrzeby własne zachodzi bezwzględna konieczność:
- poddania przed spożyciem mięsa pozyskanego na potrzeby własne obróbce termicznej poprzez podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 stopni Celsjusza
- mięso poddane badaniu trichinoskopowemu, o którym mowa powyżej, nie może być wykorzystywane do przygotowania potraw z grilla lub w kuchence mikrofalowej.
Ponadto jeżeli w wyniku badania na obecność włośni stwierdzono, że mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, wówczas urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu w/w badania.
Mięso świń poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia, o którym mowa powyżej.
Od 3 października 2011r. funkcjonuje przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku przy ul. Pięknej 6 - Stanowisko Zamiejscowe Działu Badań na Obecność Włośni- Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, które wykonuje badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda ta jest bardzo czuła i jako jedyna rekomendowana przez Unię Europejską.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6 lub pod numerem telefonu (24) 262 77 92 jak i laboratorium WETLAB - tel. (24) 262 72 35.
Należy przypomnieć, że włośnica jest chorobą pasożytniczą, charakteryzującą się różnym stopniem nasilenia objawów takich jak ból mięśni, objawy gastryczne, gorączka i reakcje alergiczne. W swoim przebiegu może skutkować licznymi powikłaniami, a w skrajnych przypadkach może być to choroba śmiertelna.

ROZPORZĄDZENIE PLW w Płocku

17.09.2014

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Płocku
z dnia 16 września 2014 roku
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie części miasta Płocka oraz na terenie części gminy Gąbin w powiecie płockim.

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt.1, pkt.3 lit b, pkt.4, 6, 10 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 08.213.1342 tekst jednolity z późn.zm. * ) zarządza się co następuje:
§ 1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt, zwany dalej obszarem zagrożonym na terenie części miasta Płocka (część południowo wschodnia) oraz na terenie części gminy Gąbin (część północno zachodnia) powiatu płockiego: od ronda w Dobrzykowie przy drodze numer 575 wzdłuż ulicy Ciechomickiej prowadzącej przez miejscowość Górki oraz dzielnice miasta Płocka Ciechomice i Longinus do drogi numer 60 (trasa Ks.J.Popiełuszki), następnie wzdłuż drogi numer 60 do ronda przy ulicy Dobrzykowskiej i dalej drogą numer 60 do wysokości wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle (brzeg południowy), następnie wzdłuż wału przeciwpowodziowego południowego brzegu Wisły do ronda w Dobrzykowie.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących,
b) polowań i odłowów zwierząt łownych,
c) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku.
§ 3. W obszarze zagrożonym nakazuje się:
a) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu,
b) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach,
c) poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie.
§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują mieszkańców i osoby przebywająco czasowo na danym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.
§ 5. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA – WŚCIEKLIZNA – OBSZAR ZAGROŻONY”.
§ 6. Wykonanie nakazu określonego w § 5 powierza się: Prezydentowi Miasta Płocka i Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.
§ 7. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na obszarze zagrożonym.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

*Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr. 47, poz. 278, Nr.60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014r. poz. 29

Uzasadnienie

W dniu 09 września 2014r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku otrzymał zwłoki nietoperza, którego w dniu 11 września 2014 roku przesłał do badań laboratoryjnych. W dniu 15 września 2014 roku otrzymano wynik badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, numer sprawozdania z badań 4737/1/14/DIF, stwierdzający wystąpienie wścieklizny u nietoperza. W oparciu o przedmiotowy wynik badania oraz przeprowadzone dochodzenie epizootyczne Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku decyzją z dnia 16.09.2014r. stwierdził wystąpienie choroby zakaźnej – wścieklizny i wyznaczył jako ognisko choroby teren nieruchomości przy ul. Nadwiślańskiej 51 w Płocku oraz nałożył zakazy i nakazy określone w przepisach prawa. Z uwagi na to, że wścieklizna jest chorobą zakaźną, odzwierzęcą, podlegającą obowiązkowi zwalczania, groźną dla ludzi i zwierząt, w celu zwalczania w/w jednostki chorobowej niezbędne jest wyznaczenie obszaru zagrożonego na okres 3 miesięcy i wprowadzenie w nim zakazów i nakazów na obszarze określonym w § 1 w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Zakaz określony w § 2 lit. a) ma na celu minimalizowanie rozwleczenia choroby poza obszar zagrożony. Zakaz określony w § 2 lit.b) ma na celu ochronę ludzi przed przypadkowym zakażeniem podczas kontaktu z ewentualnie chorymi, pozyskanymi zwierzętami łownymi. Zakaz określony w § 2 lit. c) ma na celu minimalizowanie rozwleczenia choroby poza obszar zagrożony. Nakaz określony w § 3 lit.a) ma na celu ograniczenie niekontrolowanego przemieszczania się zwierząt i ograniczenie możliwości kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi oraz sprawowanie opieki nad zwierzętami i reagowanie w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Nakaz określony w § 3 lit.b) ma na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, poprzez badanie i kontrolę zwierząt i produktów z nich pozyskanych oraz uniemożliwienie niekontrolowanego przemieszczania zwierząt i produktów z nich pozyskanych poza obszar zagrożony. Nakaz określony w § 3 lit.c) ma na celu dodatkową ochronę przed rozwojem choroby (doszczepieniu podlegają zwierzęta niezaszczepione z różnych przyczyn np. choroba, ciąża).

Uwaga - stwierdzenie wścieklizny u nietoperza

17.09.2014

K O M U N I K A T
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku
w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego – nietoperza

Informuję, że w dniu 16 września 2014 r. stwierdzono wściekliznę u nietoperza. Ognisko choroby występuje na terenie posesji znajdującej się na terenie ul. Nadwiślańskiej – Osiedle Pradolina Wisły.
1. Informacja o chorobie
Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy i kończy się zawsze śmiercią. Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, a także człowiek. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj wskutek pogryzienia przez chore zwierzę, poprzez skórę lub błony śluzowe, ponieważ wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia.
Wirus wścieklizny wykazuje dużą odporność na działanie czynników fizycznych i chemicznych oraz na gnicie. W rozkładających się zwłokach zachowuje zakaźność do kilku tygodni, a w powierzchniowych warstwach ziemi, przez 2-3 miesiące. Jest wrażliwy na działanie większości środków dezynfekcyjnych.
2. Informacje o zwierzętach
Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów i parków w okolicach zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w budynkach mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym. Krążenie wirusa wścieklizny w środowisku podtrzymywane jest przez zwierzęta różnych gatunków, które mogą stanowić zarówno wektor, jak i rezerwuar wirusa wścieklizny.
Nietoperze, jak inne ssaki dziko żyjące, są zwierzętami wrażliwymi na zakażenie wirusem wścieklizny, ale ryzyko transmisji zarazka tj. przenoszenia wirusa między zwierzętami wg. doniesień naukowych jest niewielkie. Występowanie wścieklizny stwierdzono zaledwie u trzech spośród 25 gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Podaje się, że mniej niż 5% przebadanych w Polsce w ostatnich latach nietoperzy padłych i podejrzanych, było zarażonych wścieklizną, co stanowi poniżej 1% populacji naturalnie żyjących zwierząt. Wszystkie nietoperze żyjące w Europie są owadożerne. Nietoperze są ssakami prawnie chronionymi. Należy podkreślić, że nawet chore nietoperze nie wykazują agresji i nie dążą do kontaktu z człowiekiem lub innymi zwierzętami.
3. Obszar zagrożony
Obszar zagrożony na terenie m. Płocka ograniczony jest ulicami:
- ul. Ciechomicka od granic miasta do wiaduktu nad Trasą ks. Jerzego Popiełuszki,
- Trasa ks. Jerzego Popiełuszki do ronda 19 PP Odsieczy Lwowa,
- wzdłuż drogi Nr 60 do wysokości wału przeciwpowodziowego na rz. Wiśle (lewy brzeg rz. Wisły),
- wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły od mostu Solidarności do granic miasta w m. Jordanów,
- strefę zamykają granice miasta z m. Jordanów do ul. Ciechomickiej.
Obszar zagrożony na terenie miasta i gminy Gąbin ograniczony jest następująco:
- od ronda w Dobrzykowie przy drodze Nr 575,
- wzdłuż ulicy Ciechomickiej prowadzącej przez miejscowość Górki do granicy miasta Płocka,
- od granicy miasta Płocka wzdłuż wału przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Wisły do ronda w Dobrzykowie,
- strefę zamykają granice miasta Płocka z miejscowością Jordanów do ulicy Ciechomickiej.
4. Na terenie ww. obszaru zakazuje się:
- organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących,
- polowań i odłowów zwierząt łownych,
- przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku.
5. Na terenie ww. obszaru nakazuje się:
- trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu,
- pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach,
- poddanie szczepieniu przeciw wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie.

Należy podkreślić, że stwierdzenie obecności wirusa wścieklizny u zwierzęcia dzikiego jakim jest nietoperz, nie jest sytuacją wyjątkową. Zwierzę to, podobnie jak inne zwierzęta wolno żyjące, może być rezerwuarem tego wirusa. Wścieklizna jest chorobą o zasięgu globalnym, występuje na całym świecie. Jednak jako choroba śmiertelnie groźna dla ludzi, wymaga rozważnego zachowania ze strony człowieka przebywającego na co dzień w środowisku, w którym obecne są również zwierzęta.
Dla skutecznego ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby, zakażenia ludzi oraz zwierząt, ważne jest zapewnienie spokoju i porządku na terenie obszaru zagrożonego oraz przestrzegania obowiązujących w tym obszarze zakazów i nakazów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, lek. wet. Jacek Gruszczyński

Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców świń

18.02.2014

Publikujemy materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-BIP w Puławach w celu przedstawienia szerszemu gronu odbiorców informacji o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń. Materiały dostępne w załącznikach poniżej (wymagany program Acrobat Reader).
ASF - Materiały szkoleniowe dla hodowców
ASF - Materiały szkoleniowe dla hodowców 2

Akcja szczepienia doustnego lisów przeciwko wściekliźnie

24.04.2013

Na podstawie §2 ust. 1, §6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2004r. nr 142, poz. 1509) Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 3 do 15 maja 2013r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
- szczepoionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na kilometr kwadratowy na obszarze na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50' E oraz 30 dawek na kilometr kwadratowy na obszarze na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22°50' E;
- zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych;
- dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci kostki o wymiarach 4,5 x 4,5 x 1 cm, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym;
- dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa;
- szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów;
- każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny;
- każdy kontakt zwierzat domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii;
- zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowanie;
- po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Otwarcie stacji wytrawiania

28.09.2011

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że z dniem 3 października 2011r. zostanie otwarte Stanowisko Zamiejscowe Działu Badań na Obecność Włośni - Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku. W stacji wytrawiania będą wykonywane badania dostarczonych próbek mięsa pochodzących od świń, nutrii poddanych ubojowi na potrzeby własne rolników oraz od odstrzelonych dzików.
Metoda trychinoskopowa badania na obecność włośni polega na wykrawaniu z określonych części półtusz maleńkich skrawków mięsa, spłaszczeniu ich i oglądaniu pod mikroskopem. W nowo otwartej stacji badanie to będzie przeprowadzone metodą wytrawiania o większej czułości i rekomendowaną przez Unię Europejską. Badania na włośnie są badaniami urzędowymi i obowiązkowymi!
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6 lub pod numerem telefonu (24) 262 77 92 jak i laboratorium WETLAB - tel. (24) 262 72 35.

UWAGA na zakażone włośniami mięso!

7.01.2011

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku niniejszym informuje, że mięso oferowane do sprzedaży z granatowego samochodu marki Polonez (o nieustalonym numerze rejestracyjnym) w dniu 28.12.2010r. jest zakażone włośniami! Ktokolwiek spożył to mięso, powinien zgłosić się do lekarza medycyny. Przechowywane, zakażone włośniami mięso nadaje się tylko i wyłącznie do zniszczenia poprzez utylizację.

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie skupu swierząt.

5.01.2011

W związku z odstąpieniem lekarzy weterynarii od wykonywania czynności urzędowych w zakresie przeprowadzania kontroli zwierząt w miejscu pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych przepisami świadectw zdrowia, przeprowadzania kontroli zwierząt w miejscu pochodzenia, przeznaczonych do wywozu lub handlu wraz z wystawieniem wymaganych przepisami świadectw zdrowia oraz nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń, że zwierzęta nadają się do transportu - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu zwierząt - jest nielegalne.

Informacje dla posiadaczy świń w sprawie przemieszczenia zwierząt pomiędzy stadami oraz do rzeźni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

31.12.2010

30 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.
Nowelizacja dotyczy pkt 3.6 programu "Zasady obowiązujące w odniesieniu do przemieszczenia zwierząt pomiędzy stadami oraz do rzeźni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z przedmiotową zmianą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostaje zniesiony obowiązek wystawiania świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni, za wyjątkiem świń przeznaczonych do uboju, pochodzących ze stad podejrzanych o zakażenie, zakażonych i zawieszonych.
Wyżej wymienione rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 31 grudnia 2010r.

Informacje dla posiadaczy świń na temat zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatów: płockiego i gostynińskiego.

30.09.2010

Choroba Aujeszky'ego (wścieklizna rzekoma, meningoencephalitis infectiosa Aujeszky, paralysis bulbaris infectiosa) - choroba zakaźna zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, głównie świń. W Polsce jest notowana od 1959 roku. Na zakażenie wirusem wrażliwe są niemal wszystkie gatunki ssaków, z wyjątkiem człowieka i małp bezogonowych.

Choroba opisana po raz pierwszy w roku 1902 przez węgierskiego lekarza weterynarii Aladara Aujeszky. Jest zakaźną i zaraźliwą chorobą zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, występuje na całym świecie. Najbardziej wrażliwym gatunkiem są świnie, są też głównym rezerwuarem zarazka. Zwierzęta mogą się zarażać kilkoma drogami: doustną, donosową, przez uszkodzenia skóry, w czasie krycia lub unasienniania (inseminacji), wewnątrzmacicznie (płody od matki). Wirus u świń atakuje wiele narządów, ponadto może się utrzymywać w stanie uśpionym, nawet przez okres całego życia świni. Choroba zazwyczaj występuje w miejscach o dużym zagęszczeniu świń (fermy), u zwierząt nieodpowiednio żywionych (niedobory witaminy A, wapnia). Wirus u świń obniża odporność. Typowe objawy choroby to: gorączka, szare zabarwienie skóry, duszność, biegunka, spadek ciężaru ciała, drżenie mięśni, wygięcie kręgosłupa, ślinotok, niedowłady, porażenia. Ponadto zwiększone zużycie paszy, spadek płodności, spadek liczby prosiąt w miocie, słabe mioty.

U innych gatunków zwierząt domowych (psy, koty) choroba cechuje się głownie objawami ze strony układu nerwowego. Są to niedowłady, porażenia, bardzo silny świąd, który prowadzi do samookaleczeń zwierzęcia. Zwierzęta mięsożerne mogą zarazić się chorobą przez zjedzenie surowej wieprzowiny, w której znajdują się zdolne do zakażenia cząsteczki wirusa.

Obecnie na terenie kraju prowadzony jest program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Podstawą prawną dla programu jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2008r. Nr 64, poz. 397 z późn. zmianami).

Na rerenie powiatu płockiego i gostynińskiego program zwalczania choroby Aujeszkyego został rozpoczęty w sierpniu 2008 roku i był poprzedzony licznymi szkoleniami dla hodowców i producentów trzody chlewnej w urzędach gmin.

Wdrażanie programu zwalczania choroby Aujeszkyego napotkało na swojej drodze liczne problemy, m.in.:
1) Wielu rolników nie zgłosiło swojej hodowli do ARiMR - nie byli zatem zarejestrowani przez agencję, co utrudniało odnalezienie gospodarstw produkujących trzodę chlewną - przypominamy o obowiązku rejestracji stad świń!
2) Na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego istniały i w dalszym ciągu powstają nowe nielegalne punkty kopulacyjne! Są one największym niebezpieczeństwem, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie choroby Aujeszkyego, ale także innych chorób, takich jak: bruceloza, PRRS, mykoplazmoza itp. Wiele stad zostało zlikwidowanych właśnie przez korzystanie z tzw. "dzikich knurów". Większość nielegalnych punktów kopulacyjnych została zlikwidowana, a akta sprawy niektórych rolników prowadzących te punkty zostały przekazane organom ścigania. Wiemy o fakcie powstawania nowych nielegalnych punktów kopulacyjnych i zamierzamy systematycznie je likwidować.
3) Kupowanie świń z niewiadomego źródłam, na targowiskach, rynkach - zakupione sztuki powinny być zawsze zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez wyznaczonego lekarza weterynarii. Świadectwo zdrowia należy zachować w celu okazania go lekarzowi pobierającemu krew w danym gospodarstwie! Kupowanie sztuk bez świadectwa jest nielegalne i każdy rolnik, który zakupi świnie bez tego dokumentu będzie zmuszony do przejścia trzech badań (począwszy od pierwszego, za które będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni)! W przeciwnym razie rolnik nie uzyska świadectwa zdrowia na sprzedaż świń i jego stado będzie stadem podejrzanym o zakaźenie wirusem choroby Aujeszkyego.
4) Niechęć rolników do wprowadzanego programu. Początkowo rolnicy z rezerwą podchodzili do wdrażanego programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Obecnie sytuacja się zmienia i wielu hodowców oraz producentów trzody chlewnej wykazuje zrozumienie dla słuszności przeprowadzanej akcji.

W 2012 roku będziemy chcieli ubiegać się o status kraju wolnego od choroby Aujeszkyego. Wówczas polscy rolnicy będą mogli bez przeszkód eksportować żywe świnie do całej Wspólnoty. Jest to niewątpliwie szansa dla hodowców i producentów trzody chlewnej. Dlatego wspólnie powinniśmy zrobić wszsytko, by uwolnić nasz kraj od choroby Aujeszkyego.

Od 2010 roku ruszyliśmy z wydawaniem decyzji na stada uznane za wolne wobec wirusa choroby Aujeszkyego (stada po trzech badaniach, w których pobrane próbki uzyskały ujemny wynik badania). Ponadto każdy rolnik może odebrać osobiście decyzję w PIW w Płocku, przy ul. Pięknej 6, pok. 4. Musi jedynie przynieść ze sobą księgę rejestracji trzody chlewnej. Wkrótce rolnicy, którzy nie będą posiadać wyżej opisanej decyzji, nie uzyskają świadectwa zdrowia na sprzedaż świń.

Od początku 2010 roku ruszyliśmy z monitoringiem choroby Aujeszkyego na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego. Monitoringiem zostały objęte stada pełne, w których trzykrotnie przeprowadzono badanie krwi, a także tuczarnie po dwóch badaniach. Monitoring w stadach będzie przeprowadzany raz w roku.

Od początku rozpoczęcia akcji (sierpień 2008 roku) około 460 stad uzyskało status zakażonego wirusem choroby Aujeszkyego. Najwięcej dodatnich wyników otrzymywaliśmy na początku trwania akcji. W 99% stada zakażone znajdują się na terenie powiatu płockiego, głównie w gminach: Stara Biała, Wyszogród, Mała Wieś, Drobin. Niestety w dalszym ciągu docierają do nas z ZHW w Ostrołęce wyniki dodatnie. Dotyczy to także stad monitoringowych. Dlatego jeszcze raz apelujemy, by inseminować lochy, nie "użyczać" knurów stadnych sąsiadom, znajomym, nie kupować sztuk bez świadectw zdrowia, a także pamiętać o niezbędnym minimum bioasekuracji.

Choroba Niebieskiego Języka (Bluetongue)

30.09.2010

Pobierz ulotkę informacyjną w ramach kampanii informacyjnej o zagrożeniu chorobą niebieskiego języka (plik PDF).