KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla rolników, przedsiębiorców, osób wobec których prowadzone są czynności kontrolne

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Współadministratorem danych osobowych:
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89)
b) w ramach zadan realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych :

– przez email: iod@piwplock.pl ,

– telefonicznie (24) 262-77-92,

– listownie na adres: ul. Piękna 6, 09-402 Płock

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Podmiotom współpracującym z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Płocku w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

– teleinformatyczne

– prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia

– kurierskie, pocztowe

– związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon).

W zależności od podstaw przetwarzania danych, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:

Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności. Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej WIW. Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego. Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b) Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.
W przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Profilowanie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku, posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.