Skargi i wnioski

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo składać do organów władzy publicznej petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Przedmiotem SKARG może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Tryb załatwiania skarg i wniosków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z ww. dokumentami skargi wniesione do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku rozpatruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku. Za prowadzenie ewidencji skarg i wniosków odpowiedzialny jest sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14:00-15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii pod numerem tel. (24) 262 77 92. Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.

Skargi i wnioski moga byc wnoszone również za pomocą elektronicznej Platformy Usług administracji Publicznej ePUAP.


Petycje

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. platformy ePUAP) może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja musi zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3. oznaczenie adresata petycji;
4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu oraz jego zgodę.

Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Petycje można składać drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej bądź na skrzynkę EPUAP) lub drogą pocztową.